Reklamacje

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

“Twój StartUp”

ul. Żurawia 6/12 lok. 766

00-503 Warszawa

Adres do doręczeń:

grupa3

ul. Prądzyńskiego 10/7

61-528 Poznań

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było ....................................

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

  1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
  2. wnoszę o usunięcia wady;
  3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

……………………………

Podpis konsumenta

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów