Regulamin konkursu PL

REGULAMIN KONKURSU „Dołącz do TEAMU SIS&BRO”

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dołącz do TEAMU SIS&BRO”

2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy grupa3 działający pod adresem www.grupa3.store (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwany dalej Fundacją (dalej „Organizator konkursu”)

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 2.11.2020 i potrwa do dnia 6.11.2020 (do godziny 23:59). Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram spełniającego warunki serwisu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w aplikacji konkursowej zamieszczonej na serwisie Instagram.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki SIS&BRO.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.

3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie na Instagram pod adresem https://www.instagram.com/sisandbro_brand/

Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym i obserwować profil @sisandbro_brand.

Zasady:

 1. Polub zdjęcie konkursowe.
 2. Obserwuj profil @sisandbro_brand.
 3. Oznacz znajomego w komentarzu, który też chciałby wygrać w konkursie – on też musi nas obserwować i napisz dlaczego właśnie Wy macie wygrać nasze koszulki sportowe.
 4. Wygrywają 2 najbardziej kreatywne odpowiedzi.

4. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze 2 najbardziej kreatywne odpowiedzi.

5. Wyniki konkursu ogłoszone będą 27.10.2020 na stronie https://www.instagram.com/sisandbro_brand/

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§ 5. NAGRODY

1. Konkurs przewiduje 2 Zwycięzców.

2. Nagroda główna dla pary osób: koszulka damska i damska lub damska i męska lub męska i męska.

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.instagram.com/sisandbro_brand/

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości na maila grupa3.obsluga@gmail.com w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail.

6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

· w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

9. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 po wyżej.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;,

a. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w szczególności obowiązków skarbowych,

b. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c. Ogłoszenia wyników konkursu co stanowi nasz prawnie uzasadnionym interesem tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4. dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu

a.Wycofania zgody - w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody,

b.Realizacji obowiązku prawnego,

c.Przedawnienia roszczeń.

d,wyrażenia sprzeciwu - w zakresie ogłoszonych wyników konkursu.

5.Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem, beneficjenci oraz zewnętrzni administratorzy danych np. Kancelarie prawne.

6.W przypadku wyrażenia zgody

7.W stosunku do danych osobowych Uczestników nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

9.Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres grupa3.obsluga@gmail.com Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres grupa3.obsluga@gmail.com

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

FACEBOOK I INSTAGRAM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych osób które dokonują aktywności (komentowania, like’owania, subskrybcji) w ramach serwisu (sisandbro_brand) jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).
 2. Niniejsze zasady przetwarzania dotyczą usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa grupa3 dane kontaktowe: numer telefonu 664334668, adres e-mail: grupa3.obsluga@gmail.com realizowanych przez Aleksandra Kadlec (imię i nazwisko Beneficjenta)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. kontaktu bezpośredniego z Użytkownikiem za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu (np. komentarze), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu
  1. Samodzielnego usunięcia aktywności przez Państwa (np. Usunięcia komentarza
  2. Przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem, beneficjenci oraz zewnętrzni administratorzy danych np. Kancelarie prawnei właściciel portalu społecznościowego na zasadach określonych w Regulaminie tego portalu
 6. Informujemy, że z uwagi na charakter portalu społecznościowego - Pana/Pani dane osobowe są jawne dla innych osób ze względu na polubienie naszego profilu lub dodania treści komentarzy.
 7. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych poza teren Unii Europejskiej (EOG) z zastrzeżeniem przepływu danych dokonywanego w ramach funkcjonowania oraz użytkowania serwisu społecznościowego przez Użytkowników.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów